Matrix metalloproteinase 14 modulates diabetes and Alzheimer’s disease cross-talk: a meta-analysis.