-
 • Algemene voorwaarden Itchi-go

  Artikel 1: Itchi-go

  Itchi-go is een eenmanszaak gevestigd te Den Haag. De behandelingen worden uitgevoerd door de behandelaar en acupuncturist, de heer John (J.J.C.) Jaarsveld. Itchi-go is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong (hierna: “ZHONG”).

  Artikel 2: Contactgegevens

  Bezoekers- en postadres:{adressdh}
  BTW-id:NL001929104B70
  Website: http://itchi-go.nl
  AGB-code praktijk: 90036171
  E-mail: {email}
  AGB-code Behandelaar: 90014977
  Telefoonnummer: {tel}
  ZHONG-licentie:160865007709
  Kvk-nummer: 27309438
  ZHONG website: http://zhong.nl

  Artikel 3: Toepasselijkheid AV

  1. Op grond van de algemene voorwaarden (hierna: “AV”) worden de volgende begrippen gehanteerd: de “opdrachtnemer” is de Behandelaar (hierna: “Behandelaar”). De “opdrachtgever” is de Klant, zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van de Behandelaar (hierna: “Klant”).
  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. De AV gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen de Behandelaar en de Klant waarop de Behandelaar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij de Behandelaar en de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
  4. De onderhavige AV zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Behandelaar, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  5. De AV worden voorafgaand het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter hand gesteld. De Klant wordt gevraagd de AV door te lezen en wordt gevraagd hiermee voorafgaand het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk akkoord te gaan. Deze AV zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
  6. Op het moment dat één of meerdere bepalingen in deze AV geheel of gedeeltelijk vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze AV onverminderd van toepassing.
  7. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze AV, dan dienen deze AV te worden uitgelegd naar “de geest of in het licht” van deze AV en de gesloten Overeenkomst

  Artikel 4: Overeenkomst

  1. De AV zijn op de gesloten Overeenkomst rechtstreeks van toepassing.
  2. De Behandelaar en de Klant sluiten een overeenkomst van opdracht, waarbij een persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener – in dit geval de Behandelaar – zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de Klant, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtsreeks betrekking hebbende op de persoon van de Klant of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de Klant (zie: artikel 7:446 BW) (hierna: “Overeenkomst”).
  3. De rechten en plichten van de Klant en de Behandelaar zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals onder meer de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: “WGBO”). Op deze Overeenkomst is de WGBO van toepassing.
  4. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening, tenzij de Behandelaar en de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
  5. De Overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de Behandelaar en de Klant uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
  6. Indien en voor zover binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zou zijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
  7. Indien en voor zover de Behandelaar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst binnen redelijke grenzen mogelijk niet steeds de strikte naleving van deze AV handhaaft, dan leidt een en ander er niet toe dat de bepalingen uit de AV niet van toepassing zijn, of dat de Behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van deze AV te verlangen.

  Artikel 5: Behandeling

  1. Alternatieve geneeswijze valt buiten het terrein van de reguliere, universitaire, geneeskunde. De Overeenkomst is gericht op een alternatief behandeltraject, niet zijnde een vorm van behandeling die is opgenomen zoals in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, (hierna: “Behandeling”).
  2. De Klant is zich er van bewust dat een alternatief behandeltraject geen vervanging is van de reguliere (medische) zorg- en behandelmogelijkheden. De Klant wordt geadviseerd altijd de medische (behandel)mogelijkheden te bespreken met de behandelend (huis)arts of zijn (medisch) deskundige. Bij ernstige (medische) klachten wordt geen Behandeling aangeboden eerst nadat, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, overleg heeft plaatsgevonden met de behandelend (huis)arts of (medisch) deskundige.
  3. De Behandelaar dient de Klant door te verwijzen naar een behandelend (huis)arts, deskundige of therapeut, indien zijn/haar Behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
  4. De Behandeling heeft betrekking op het geheel aan consulten dat door de Behandelaar in het kader van de met Klant gesloten Overeenkomst wordt verricht.

  Artikel 6: Informatie

  1. De Klant is verplicht voorafgaand en tijdens de Behandeling naar beste weten de relevante inlichtingen waarvan de Klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken alsmede de medewerking te verlenen die redelijkerwijs voor de uitvoerig van de Behandeling en daarmee de Overeenkomst noodzakelijk is (ex artikel 7:452 BW) (hierna: “Relevante Gegevens”).
  2. Indien en voor zover de Relevante Gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst niet tijdig aan de Behandelaar zijn verstrekt, heeft de Behandelaar het recht de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten.
  3. De Klant heeft recht tot inzage in zijn eigen behandeldossier (hierna: “Dossier”). De klant wordt door de Behandelaar in voor de Klant bevatte bewoordingen gewezen op de Behandeling en/of de alternatieven.
  4. De Behandelaar mag te allen tijden gerechtvaardigd vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door Klant verstrekte Relevante Gegevens. Indien de Klant nalatig is in de inlichting- en/of mededelingsplicht, dan is de Behandelaar in voorkomend geval derhalve niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voortvloeiende en/of samenhangende schade.

  Artikel 7: Toestemming

  1. Voor de Behandeling ter uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van de Klant vereist.
  2. Indien de Klant minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is de schriftelijke toestemming van beide ouders (of verzorgers; of voogd; of wettelijk vertegenwoordigers) nodig, ook als de ouders gescheiden zijn.
  3. In het geval waarin de Klant van zestien jaren of ouder niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan is de schriftelijke toestemming van beide ouders (of verzorgers; of voogd; of wettelijk vertegenwoordigers) nodig, ook als de ouders gescheiden zijn.
  4. Indien sprake is van ‘wils- en/of handelingsonbekwaamheid’, dan is voorafgaande toestemming vereist overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
  5. De toestemming dient schriftelijk te worden vastgelegd en geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd.
  6. Op grond van de wet- en regelgeving worden jongeren vanaf 16 jaar in beginsel geacht in staat te zijn zelfstandig beslissingen over de Behandeling. Zonder toestemming van de Klant mag de Behandelaar in dat geval geen (medische) informatie verstrekken aan de ouders (of verzorgers; of voogd; of wettelijk vertegenwoordigers).

  Artikel 8: Locatie

  1. De Behandelaar kan de Behandeling op het Bezoekersadres of op verzoek bij de Klant thuis uitvoeren.
  2. Bij Behandeling op een andere locatie dan op het Bezoekersadres, wordt voorafgaand de Behandeling door de Behandelaar aangegeven welke richtlijnen door de Klant in acht dienen te worden genomen.
  3. De Klant en/of eventuele derden zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het afsluiten van de benodigde en vereiste verzekeringen, waaronder maar niet beperkt tot: woonhuis- en/of opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, zorgverzekering en/of een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

  Artikel 9: Tarieven

  1. Op de website van de Behandelaar staan de actuele tarieven genoemd die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden gehanteerd (hierna: “Tarieven”).
  2. De Klant wordt voorafgaand het aangaan van de Overeenkomst door de Behandelaar gewezen op de Tarieven, en wordt voorts geacht daarmee akkoord te gaan.
  3. De Behandelaar behoudt zich het recht voor de Tarieven, vanwege arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden tussentijds te wijzigen.
  4. De Klant is gehouden een afspraak tijdig (minimaal 24 (vierentwintig) uur van tevoren) af te zeggen. Indien de Klant een afspraak niet nakomt dan zal door de Behandelaar voor de gereserveerde tijd een bedrag van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) in rekening worden gebracht. De Klant is gehouden deze kosten overeenkomstig de factuur te betalen.

  Artikel 10: Betaling

  1. De Klant is verplicht binnen de op de factuur gestelde termijn over te gaan tot betaling (hierna: “Factuurtermijn”).
  2. Na het verstrijken van de Factuurtermijn wordt aan de Klant een laatste aanmaning toegezonden. Er dient binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag nadat deze aanmaning bij Klant is bezorgd, te worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn voornoemd is Klant van rechtswege in verzuim.
  3. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant. In dat geval wordt tevens aanspraak gemaakt op de wettelijke (handels)rente na het verstrijken van de factuurtermijn. De Behandelaar is dan gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een Incassobureau of anderszins.
  4. Indien en voor zover aan de orde, en behoudens in de wet- en regelgeving anders is bepaald, zullen de eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is in dat geval over de verschuldigde kosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
  5. De door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats de verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst open staan.
  6. De Klant is, voor eigen rekening en risico, zelfstandig verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar.
  7. In geval van overlijden, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de vorderingen van de Behandelaar en de verplichtingen de Klant jegens de Behandelaar onmiddellijk opeisbaar zijn.
  8. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de Klant van alle bestelde goederen. Door de Behandelaar geleverde goederen kunnen gezien de aard en staat van de goederen niet retour worden gebracht of omgeruild, ongeacht de staat van de verpakking.
  9. Betaling is mogelijk per bankoverschrijving op pin. Itchi-go accepteerd geen contante betalingen.

  Artikel 11: Aansprakelijkheid

  1. De Behandelaar neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds de zorg die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht, in acht. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en/of professionele kennis binnen de acupunctuur en/of daaraan nauw verbonden alternatieve geneeswijzen.
  2. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor onverwachte bijeffecten, complicaties of ander effecten van een Behandeling waar alvorens het starten van een Behandeling in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze omstandigheden zouden kunnen optreden.
  3. De Behandelaar is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het gewenste of beoogde effect tijdens of na een Behandeling. De Behandelaar heeft een inspanningsverplichting en derhalve geen resultaatsverplichting.
  4. Indien de Behandelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Behandelaar in voorkomend geval beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de door de Behandelaar afgesloten verzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover er onder deze verzekering voornoemd geen uitkering plaatsvindt, heeft te gelden dat de totale aansprakelijkheid van de Behandelaar steeds is beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van een Behandeling.
  5. Indien en voor zover de Behandeling, al dan niet gedeeltelijk, door derden worden vervuld of uitgevoerd, dan is de Behandelaar tegenover de Klant voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
  6. Klant vrijwaart de Behandelaar tegen aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden voor de Klant in het kader van de Overeenkomst, behoudens en voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.
  7. De Behandelaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor opzet of grove schuld aan de zijde van de Klant.
  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Behandelaar.

  Artikel 12: Overmacht

  1. De Behandelaar is in het kader van de Overeenkomst niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien de Behandelaar daartoe verhinderd is, als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van de Behandelaar, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de Behandelaar komt.
  2. In het kader van deze AV wordt onder overmacht onder andere verstaan maar niet beperkt tot een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden, vanwege bijvoorbeeld ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen, regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken, etc.
  3. Tijdens de overmachtssituatie aan de zijde van Behandelaar worden de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Behandelaar niet mogelijk is langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn de Behandelaar en de Klant ieder bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  Artikel 13: Beëindiging

  1. Beëindiging van de Behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden van Behandelaar en Klant geschieden.
  2. Schending van de inlichting- en mededelingsplicht door Klant kan een gewichtige reden opleveren voor de Behandelaar om de Overeenkomst op te zeggen.
  3. De Behandelaar heeft het recht om niet op een onredelijk verlangen van de Klant in te gaan.
   De behandelaar laat zich bij het nemen van deze beslissing om de Behandeling te weigeren leiden door zijn eigen deskundigheid en professionele standaard.
  4. Indien Klant voortzetting van de Overeenkomst niet langer wenst dan wel nodig acht, dan kan deze door Klant eenzijdig worden beëindigd. Klant is te allen tijden gehouden de openstaande factuur(en) te voldoen. Vanaf het moment van opzegging door Klant zal de Behandelaar geen werkzaamheden meer verrichten.
  5. In geval van overlijden van de Klant eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege.

  Artikel 14: Vertrouwelijk & Privacy

  1. De behandelrelatie tussen Klant en de Behandelaar is vertrouwelijk. Alleen de Behandelaar heeft toegang tot het Dossier.
  2. Op deze Overeenkomst is het Privacystatement van de Behandelaar van toepassing. Het Privacystatement van de Behandelaar staat gepubliceerd op de website Behandelaar en kan desgewenst schriftelijk aan de Klant worden verstrekt.
  3. De Klant geeft uitdrukkelijk toestemming om de aan de Behandelaar verstrekte persoonsgegevens te verwerken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
  4. De Behandelaar is vanwege geldende wet- en regelgeving verplicht de identiteit van de Klant vast te kunnen stellen. Om die reden kan door de Behandelaar om aanvullende informatie worden gevraagd.
  5. Bij een geschil tussen de Klant en de Behandelaar over de omgang met persoonsgegevens heeft de Klant de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Artikel 15: Klachten

  1. Op de werkzaamheden verricht door de Behandelaar is de klachtenregeling van ZHONG van toepassing. Deze is te vinden op de website: https://zhong.nl/klachtenprocedure.
  2. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (“Wkkgz”) is een zorgaanbieder zoals Behandelaar de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een Klant op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 (zes) weken.
  3. Indien de Klant er samen met de Behandelaar niet uitkomt of communicatie niet meer mogelijk is, dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris van ZHONG zoals vermeld in het klachtenreglement worden ingeschakeld. Blijkt het ook met hulp van de klachtenfunctionaris van ZHONG niet mogelijk het geschil tussen Behandelaar en Klant op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris de Klant verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (“KAB”).
  4. Klachten over de factuur dienen binnen 15 werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk door de Behandelaar te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Klant geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. Het indienen van een klacht leidt niet tot vrijwaring of opschorting van de verschuldigdheid tot betaling.

  Artikel 16: Toepasselijk recht

  1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. De Nederlandse tekst van de AV is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
  3. Behoudens en voor zover de wet- en regelgeving anders bepalen, dienen alle geschillen over de uitleg of toepassing van deze AV te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
  4. Van deze AV kan alleen schriftelijk door partijen worden afgeweken.

  Artikel 17: Overige bepalingen

  1. Met inachtneming van het bepaalde in deze AV, behoudt de Behandelaar zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. De Behandelaar behoudt zich voor nu alsdan het recht de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat onder geen omstandigheden vertrouwelijke informatie en/of privacy gevoelige informatie ter kennis van derden wordt gebracht.